ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

ISO ( International Standt Organization ) tarafından hazırlanan ve 2005 yılı Eylül ayında yayınlanan ISO 22000:2005 standardı “ Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi” olarak yayınlanmış ilk uluslararası standarttır. Bu standart Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) nun ISO/TC 34. teknik komite tarafından, bütün dünyadaki dernekler ve gıda uzmanlarının da bir araya geliştirilerek yayınlanmıştır. 
 
27.01.2006 tarihinde ISO 22000:2005 standardı, TS EN ISO 22000 standardı olarak TSE tarafından yayınlanmış ancak daha sonar iptal edilerek yerine 24.04.2006 tarihinde TS EN ISO 22000 Standardı “ Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri – Gıda Zincirindeki Tüm Kuruluşlar İçin Şartlar” yayınlanmış olup, standart üzerindeki redaksiyonel düzeltmeler devam etmektedir. Bu standardın yayınlanması ile TS 13001 – HACCP Standardı iptal edilerek, yürürlükten kaldırılmıştır. 
 
Gıda kaynaklı hastalıklar ve ölümler ile bunlarla ilgili maliyetlerin azaltılmasının amaçlanması, tüketici bilinç düzeyinin artması, tüketici ve alıcı firmaların ülkelerin güvenli gıda talep etmeleri nedeniyle HACCP tabanlı gıda güvenliği yönetim sistemleri günümüzde giderek yaygınlaşmaktadır. 
 
Gıda güvenliğini sağlamak ve belgelendirmek üzere çeşitli ülkelerdeki HACCP Standartları yanında BRC, IFS gibi standartlar kullanılmaktaydı. BRC İngiliz, IFS Almanya ve Fransa tarafındankabulgördüğünden , özellikle ithalat ve ihracat yapan firmalar İngiltere için BRC, Almanya ve Fransa için IFS ve diğer ülkeler için HACCP belgesialmaihtiyacı duymakta ve buda maliyetlerinin artmasına neden olmaktaydı. 
 
Güvenli gıda alımı için sürekli artan bir müşteri talebi bulunması, ülkeler tarafından birçok Gıda Güvenliği Standardlarının geliştirilmesine yol açmıştır ve artan sayıda ulusal standartlar karışıklığa neden olmuştur. Sonuç olarak uluslararası bir uyumluluğa ihtiyaç vardır ve ISO 22000:2005 ile bu ihtiyacı karşılamak hedeflenmektedir. 
 
ISO 22000:2005 gıda güvenliği konusunda yasal gerekliliklerin ötesine geçmek isteyen şirketler için gerekliliklerini tanımlamak amacındadır. 
 
Standardın ana prensibi:
 
"Müşteriler için ürünlerin kullanımının güvenli olmasını sağlayacak bir gıda güvenliği yönetim sistemini planla – tasarla – uygula – işlet – bakım yap ve güncelle" 
 
KİMLER YARARLANABİLİR?
 
  • Ürün Üreticileri
  • Yem Üreticileri
  • Tüm Gıda Üretici
  • Ambalaj Malzemesi Üreticileri
  • Hammadde ve Katkı Maddesi Üreticileri
  • Temizlik ve Sanitasyon Üreticileri
  • Depocular ve Taşımacılar
  • Toptancılar ve Perakendiciler
  • Gıda Hizmeti Veren Kuruluşlar
 
GETİRDİKLERİ
 
 
Tüm gıda zincirine uygulanabilir olması,
 
Yönetime kritik bilgilerin sunulması suretiyle kolay karar verebilme olanağının sağlanması,
 
Tüketicilerin gıda güvenliği ile ilgili taleplerinin tamamının karşılanması .
 
Uluslararası düzeyde tanınan bir sistem olması nedeniyle ihracat kolaylığı,
 
Ürün gen toplama riskinin azaltılması,
 
Çalışanların iş veriminin ve memnuniyetinin artırılması,
 
Çalışanların hijyen ve gıda güvenliği konusunda bilinçlenmesi,
 
Proses kontrolün dokümanlarla kanıtlanmasına olanak vermesi,
 
Yükümlülüklerini bilen ciddi ve profesyonel bir organizasyon oluşturulması,
 
Gıda zehirlenmeleri ve ölüm risklerinin düşürülmesi,
 
Kanunlara uyumluluğun sağlanması ,
 
Resmi denetimlerde karşılaşılan sorunların en aza indirilmesi
 
Gıda israfının (gıda bozulmaları, vb.) ve bu israftan kaynaklanan maliyetlerin en aza indirilmesi,
 
Çalışma ortamının iyileşmesi,
 
Müşteri güveninin ve memnuniyetinin sağlanması.
 
Pazarlamada rakiplerin önüne geçilmesi,
 
Ürün kayıplarının azaltması.
 
Ürün güvenlik problemlerini önlemesi,
 
Hata yapılarak kazanılan tecrübeye güvenmekten ziyade potansiyel tehlikeleri önceden haber vermesi
 
Gıda işletmelerine güvenli gıda üretmek için kanuni zorluklan karşılamada güvenirlik sağlaması,
 
Etkin kontrol geliştirmeye sistematik olarak yaklaşması,
 
Gıda zincirinin her aşamasında kullanılabilmesi,
 
ISO 9000 gibi kalite yönetim sistemlerinin tanımlayıcısı olması,
 
Geleneksel muayene ve kontrol sistemlerinden daha etkili olması,
 
FAO / WHO tarafından onay görmüş güvenilir bir sistemdir.
Paylaş